top of page

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

               บริษัท ไทยแคพริคอร์น จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงลูกค้ามุ่งหวัง (“ท่าน” หรือ “ลูกค้า”) โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม ในการดำเนินธุรกิจ


1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัว บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับ


2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ นามสกุล
(2) วันเดือนปีเกิด
(3) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง
(4) ที่อยู่
(5) ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์ติดต่อ ช่องทางการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Line ID Facebook ID)
(6) ระดับการศึกษา
(7) อาชีพ
(8) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือ ที่บริษัทฯ ได้รับไว้
 

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง รวมถึงการจำหน่าย การเสนอสินค้า และ/หรือ การบริการของ              เรา ที่สื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่นใด การจัดเก็บ รวบรวม การใช้ การเผยแพร่ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน              สินค้าและบริการของเราและช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ https://www.thaicapricorn.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัท เป็นต้น

 2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็น                    ลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ  ทั้งนี้ จะใช้งานเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการ                  เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
        บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือผู้จำหน่าย หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อใช้รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง

(2) เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทในเครือ

(3) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัทในเครือ

(4) เพื่อสื่อสาร ตอบกลับและให้ความช่วยเหลือ แก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการหลังการขาย

(5) เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการแก่ท่าน

(6) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ ของบริษัทในเครือ

(7) เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ เช่น การติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทในเครือ, การติดต่อเพื่อนัดหมายการซ่อมบำรุง, การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ

(8) เพื่อประโยชน์ในการให้การรับประกันสินค้าและบริการ

(9) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา

(10) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

(11) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับบริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย บริษัทผู้          ให้บริการต่างๆ และบริษัทคู่ค้า ของบริษัทในเครือแบงคอคซิสเท็มแอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การ            บริการขนส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตาม                      วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3

4.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในการบางกรณีบริษัทฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่              ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง                ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

  •  ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามข้อ 8 บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ หรือผู้แทนจำหน่ายในเครือแบงคอคซิสเท็มแอนด์ซอฟแวร์ จำกัด

     

  • ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

  • ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นได้

  • ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

  • ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

  • ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

6. การใช้คุกกี้
“คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการ          ปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิก โดย              ปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านเอง

 


7. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

 


8. ติดต่อเรา
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ผ่านทางช่องทาง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ

บริษัท ไทยแคพริคอร์น จำกัด

อีเมล์ :inquiry@thaicapricorn.com
หมายเลขโทรศัพท์ (+662)-092-7474
ที่อยู่ : 555/2 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น บี             ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวง                     คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ                   10110

บริษัทฯ ยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

*หมายเหตุ

บริษัทในเครือได้แก่
บริษัท แบงคอคซิสเท็มแอนด์ซอฟแวร์ จำกัด
บริษัท แบงคอค เอ็มเอสพี จำกัด

บริษัท ไทยแคพริคอร์น จำกัด

บริษัท แบงคอคซิสเต็มส์บิซิเนสโซลูชั่น จำกัด

bottom of page